OSSOKINA

On this page you find my publications in Dutch.Cities and Real Estate

Met big data inspelen op woonwensen en woongedrag van ouderen: praktische inzichten voor ontwerp en beleid (2020).

Netspar design paper, met Theo Arentze.

Thuis blijven wonen op hoge leeftijd wordt de regel. Om dit goed te kunnen faciliteren is inzicht in de woonbehoeftes van senioren wenselijk. Dit industry paper laat zien hoe dit inzicht kan worden verkregen uit (big) data en hoe het kan worden gebruikt in bouwkundig ontwerp en beleid. [..]

Verduurzaming van de huurwoningen: rol van informatie en communicatie (2020).

Real Estate Research Quarterly, met Stephan Kerperien en Theo Arentze.

De duurzaamheidsopgave in de sociale sector is omvangrijk en betreft ruim twee miljoen huurwoningen en tientallen miljarden euros aan investeringen door woningcorporaties. Een extra uitdaging is de wettelijke eis dat huurders moeten instemmen met de duurzaamheidsmaatregelen zoals woningisolatie, zonnepanelen, et cetera en de eventuele huurverhoging die hiermee gaat gepaard. In dit artikel wordt onderzocht hoeveel huurverhoging sociale huurders bereid zijn te dragen bij verschillende duurzaamheidsmaatregelen en hoe informatie en communicatie hun beslissingen hierover beinvloedt. [..]

Polarisatie in de stad en sociale sector Eindhoven (2018).

In opdracht van Woonbedrijf, met Theo Arentze en Jos Smeets.

Afgelopen jaren is het aandeel economisch zwakke huishoudens in de instroom in sociale huurwoningen groter geworden. Dit kan bijdragen aan polarisatie aan de onderkant. Een sterke clustering van sociale huurwoningen en goedkope en kwalitatief minder goede woningen versterkt de trend. [..]

Winkelleegstand na de crisis (2017).

Real Estate Research Quarterly, met Jan Svitak en Coen Teulings.

Structurele winkelleegstand kan afnemen door transformatie van winkelpanden naar een andere functie zoals wonen, horeca of cultuur. Vooral vastgoed aan de rand van de winkelgebieden komt hier in aanmerking voor. In grotere gemeenten is ruim 2% winkelvastgoed op deze manier omgezet tussen 2010 en 2016. [..]

Hoogopgeleiden als motor voor stedelijke groei (2016).

Tijdschrift voor Politieke economie, met Coen Teulings en Henri de Groot.

Hoogopgeleiden profiteren van stedelijke voorzieningen en kennisspillovers. Daarom clusteren ze in steden. Dit leidt tot beter functionerende arbeidsmarkten en efficienter gebruik van publieke goederen maar ook tot grotere regionale verschillen. [..]

Lange termijn vooruitzichten kantorenmarkt (2014)

CPB notitie.

In de maatschappij en in de politiek worden zorgen geuit over de hoge leegstand van kantoren. We bespreken de kantorenproblematiek in historisch en toekomstig perspectief. [..]


Cities and Transport

Ruimtelijke effecten van zelfrijdende autos (2018).

Economisch-statistische berichten, met George Gelauff en Coen Teulings.

Het effect van zelfrijdende autos op de plaats waar mensen wonen en werken, is tweeledig. Aan de ene kant trekken de al sterk verstedelijkte gebieden meer bevolking aan, aan de andere kant is er een trek naar het platteland. [..]

Omgevingsbaten onderschat bij wegaanleg (2016).

Economisch-statistische berichten, met Gerard Verweij.

Wegaanleg stuit vaak op lokaal verzet wegens angst voor overlast. Maar aanleg van rijksweg N14 heeft omliggende straten ontlast van sluipverkeer. Een halvering van verkeer heeft gemiddeld tot een 1,4 procent hogere woningprijs geleid. Omwonenden voorzagen de overlastvermindering niet. [..]

Investeren in infrastuctuur (2016).

CPB Policy Brief, met Arno Brouwer.

Hoge inpassingskosten drukken de rendabiliteit van investeringen in wegen. Wegaanleg in een tunnel kan de kosten per kilometer met een factor 10 doen stijgen. Wanneer de hoge kosten nodig zijn om lokale overlast te voorkomen, is het zinvol als de regio een bijdrage aan de kosten kan leveren. [..]

Agglomeratie, transport en welvaart (2014).

CPB Policy Brief, met Xichen Ji, Coen Teulings, Henri de Groot.

Een goede transportverbinding vergroot regionale verschillen. Door een betere verbinding van het achterland met het economische centrum verdwijnen banen uit het achterland. Maar tegelijkertijd wordt deze regio een aantrekkelijkere woonlocatie, met name voor hoogopgeleiden. [..]


Cost-benefit analysis

Kosten-batenanalyse stedenbouwkundige project ZuidasDok (2012)

ZuidasDok is een complex project in Amsterdam dat voorziet in uitbreiding en ondertunneling van weg en spoor en in stedenbouwkundige ontwikkeling. Zie hier voor de kostenbatenanalyses van verschillende varianten van dit project. [..]

Probleemanalyse en project- en nulalternatieven in KBA’s (2009)

Dit memorandum omschrijft aan de hand van voorbeelden hoe men in een kosten-batenanalyse het project en het nulalternatief moet definiëren en wat er mis mee kan gaan. [..]

Toelichting beoordelingsmethodiek projectbeoordelingen (2009)

Een kosten-batenanalyse kan behulpzaam zijn om te bepalen of een overheidssubsidie voor een project legitiem is. In dit memorandum wordt kort uitgelegd hoe dit werkt. [..]